Krótko o trzecim sektorze

Organizacje pozarządowe przyjęło nazywać się „trzecim sektorem”. Dlaczego właśnie trzecim? Pierwszy z nich to sektor publiczny, w którego skład wchodzą władze i administracja. Drugi sektor tworzy rynek z wszelkimi przejawami biznesu oraz przedsiębiorczości. Zaś na trzecim miejscu uplasowały się właśnie organizacje pozarządowe i stąd wziął się termin – III sektor. Wspominając o nim należy zrozumieć jakie prawidła i definicje związane są z tym rejonem działalności. A zatem z jakimi pojęciami wiąże się III sektor? Jednym z nich może być określenie – organizacja użyteczności publicznej. Mówimy o niej wtedy, gdy do czynienia mamy z podmiotem o charakterze społecznym. Jest to organizacja pracująca na rzecz dobra publicznego a jej działalność dotyczyć może całej gamy zagadnień. Organizacje użyteczności publicznej często działają na rzecz ochrony zdrowia lub przyrody. III sektor bazuje na inicjatywie obywatelskiej i działalności prowadzonej w swoim obrębie nie nastawia na zyski osób prywatnych. Stąd właśnie wyrosło pojęcie organizacji non-profit. Tego typu podmioty mogą prowadzić nawet działalność gospodarczą, lecz wszelkie uzyskane środki przeznaczać muszą na wypełnianie swoich celów statutowych. W zakres stowarzyszeń jakie obejmuje III sektor wchodzić też mogą tzw. organizacje samopomocy. Ich praca polega na reprezentowaniu publicznych interesów członków tychże organizacji (stąd właśnie – samopomoc). Nieco w drugą stronę działają organizacje opiekuńcze. Ich celem jest zajmowanie się interesami osób potrzebujących. Może mieć to charakter bardzo ogólny lub szczegółowy – skupiający się na określonych i konkretnych problemach lub grupach osób wymagających opieki. III sektor najliczniej skupia jednak organizacje o celach hobbystycznych lub rekreacyjnych. Są to najczęściej rozliczne stowarzyszenia, w których skład wchodzą osoby o podobnych zainteresowaniach lub skupionych wobec konkretnej aktywności. Mogą być to wszelkiego rodzaju inicjatywy sportowe lub historyczne. Spotkać się także możemy z określeniem organizacji przedstawicielskiej. Pod tą nazwą III sektor reprezentuje zwykle komitety, których celem jest reprezentowanie interesów pewnej określonej społeczności – na przykład danego osiedla mieszkaniowego. Wyróżnić też możemy różne inicjatywy zadaniowe lub zintegrowane wobec problemów mniejszości religijnych, a nawet takie, które powstają spontanicznie tylko dla przeprowadzenia pojedynczych akcji publicznych. Niemniej ten podział jest z punktu widzenia prawa nieco umowny, gdyż w praktyce nie ma większego znacznie jaką formę organizacji przyjmuje dana aktywność. Dla przepisów ważne jest to, aby cele realizowane przez III sektor miały charakter społecznie użyteczny. Ze względu na ich publiczny charakter i działanie w rejonach wpływających mocno na rozwój i ochronę ważnych dla państwa kwestii, administracja publiczna bardzo mocno związana jest z organizacjami pozarządowymi. Jej związek ma jednak charakter współpracy i wzajemnych konsultacji dla lepszego wykorzystania ich potencjału, środków i zaangażowania członków.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.