Organizacja społeczna

Prawo do zrzeszania jest jedną z podstawowych wolności państw demokratycznych. We współczesnym świecie istnieje wiele organizacji, które trudno ściśle przyporządkować do jednej, szerszej kategorii. Nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo jest dziś coraz bardziej aktywne i zaangażowane. Niejednokrotnie zaangażowanie wyprzedza ustalenia prawne i terminologiczne. Dużą popularnością cieszą się dziś organizacje, o których mówi się często jako o tak zwanym III sektorze. Są to najczęściej organizacje przemawiające innym głosem – alternatywnym wobec głównego sektora państwowego. Dążą najczęściej do tego, aby na własną rękę zainicjować działania pomijane przez rząd, a ważne z punktu widzenia potrzeb obywateli. Z dnia na dzień powstaje coraz więcej grup o niejednoznacznym statusie prawnym, ale z wyraźnie sformułowanymi celami działania. Czy dana organizacja, to organizacja społeczna? Choć nie znajdziemy w polskim prawie definicji organizacji społecznej, to wiele aktów prawnych często się nim posługuje.

Organizacja społeczna to termin bardzo wieloznaczny i nieprecyzyjny. Powoli przeradza się w pojęcie-worek, do którego bardzo łatwo wrzucić wiele pomieszanych i nieprzystających do siebie kategorii. Termin „organizacja społeczna” występuje zarówno w języku potocznym, jaki i w terminologii postępowania administracyjnego. Każda nauka społeczna definiuje go nieco inaczej, z innej perspektywy. Jednocześnie znaczenie tego terminu ulega nieustannej ewolucji. Wydawać by się mogło, że termin „organizacja społeczna” nie został do tej pory właściwie i precyzyjnie zdefiniowany, a jednak często posługujemy się nim, nie wiedząc, co tak naprawdę oznacza.. Niezwykle trudno czasem określić, czy dana organizacja to rzeczywiście organizacja społeczna.

Istnieją pewne rozpoznawalne cechy, które pozwalają mówić o danej grupie jako o organizacji społecznej. Po pierwsze: jest ona zrzeszeniem osób fizycznych lub prawnych. Kolejną bardzo ważną jej cechą jest legalność, gdyż organizacja społeczna opiera swoje działania przede wszystkim na obowiązującym prawie i w formie przez prawo przewidzianej. Poza tym ma stały, niezmienny i trwały cel, któremu jest wierna przez cały okres swej działalności. Co bardzo istotne: organizacja społeczna działa poza strukturą państwa i tym samym nie podlega ingerencji państwowej. Takie scharakteryzowanie terminu nie ułatwia co prawda zbyt wiele, ale pozwala uchwycić ogólność tego pojęcia. W najogólniejszym sensie organizacja społeczna to taka organizacja, która nie jest jednostką związaną z finansami publicznymi. Może przybrać jedną z dwóch zasadniczych form działania: może być stowarzyszeniem albo fundacją. Jednocześnie może też przyjąć status organizacji pożytku publicznego. Organizacje społeczne można podzielić na pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), traktowane jako pozarządowe (spółdzielnie, spółki i wspólnoty) oraz organizacje nieformalne (na przykład koła gospodyń).

Ustawodawców nie interesuje forma organizacyjna, w której obywatele będą realizowali cele użyteczne z punktu widzenia społeczeństwa.. Organizacja społeczna nie jest w ścisłym sensie regulowana przez przepisy prawne, które nakazywałyby zróżnicowanie pod względem form zrzeszania. Działa też bez chęci zysku i nie wiąże się z kultem religijnym. Organizacja społeczna jest więc, w pewnym sensie, zbiorczym określeniem dla organizacji sformalizowanych, które wymykają się jednoznacznej definicji prawnej.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.