Pomoc społeczna dla kogo?

images (2)Pomoc społeczna jest możliwa do uzyskania w sytuacji, gdy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji życiowej. Owa sytuacja życiowa jest tak ciężka, że sami nie podołamy w jej przezwyciężeniu. Wtedy też można zwrócić się o pomoc do instytucji pomocowych takich jak gminne/dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej. Na pomoc możemy liczyć w takich sytuacjach jak bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, uzależnienie, długotrwała ciężka choroba i inne. W przypadku ciężkiej sytuacji jak ubóstwo, można starać się o dofinansowanie. Za osobę ubogą uważa się osobę, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł. Wysokości dochodów zmieniają się okresowo, więc zawsze warto sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej.
Pomoc społeczna to instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu wspomaganie osób niemogących samodzielnie pokonać trudności życiowych. Pomoc może nastąpić w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom posiadającym polskie obywatelstwo zamieszkującym i przebywającym na terytorium kraju. Pomoc pieniężna w ramach pomocy społecznej to zasiłek stały, zasiłek okresowy, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki.

Z kolei pomoc niepieniężna polega na udzieleniu pracy socjalnej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, usługi opiekuńczej, mieszkania chronionego, interwencji kryzysowej, pobytu i usługi, szkolenia, poradnictwa rodzinnego czy terapii.

Pomoc społeczna działa na podstawie przepisów ustawy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc społeczna w Polsce jest organizowana przez organy administracji rządowej(minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej(marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) , które mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, kościołami czy osobami fizycznymi i prawnymi. Współpraca ta odbywa się na zasadzie partnerstwa.

Rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzja co do rodzaju pomocy i jej zasięgu musi być poprzedzona przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzja taka wydawana jest na piśmie. Od każdej decyzji służy istnieje możliwość odwołania się. Pomoc społeczna ma na celu wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc w usamodzielnieniu się, ponadto ma zapewnić dochód na poziomie interwencji socjalnej, zapewnić pomoc rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej(głównie przypadki przemocy w rodzinie), pomóc w integracji osób wykluczonych społecznie. Pomoc społeczna ma na celu zapewnienie wsparcia przy zamierzeniach zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna ma za zadanie również zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.