Trzeci sektor

Trzeci sektor to określenie używane w odniesieniu do organizacji pozarządowych. W nowoczesnych państwach demokratycznych wyróżnić możemy trzy sektory. Jest to niejako podział aktywności społeczno-gospodarczej. Pierwszy z nich to administracja publiczna. Jest domeną państwa i rządzących. Drugi to sfera biznesu -sektor prywatny. Są to wszelkie podmioty nastawione na zysk. Trzecim sektorem są organizacje pozarządowe, działające społecznie, nie dla zysku. Tak zwane organizacje non-profit. Trzeci sektor, obywatelski jest najbardziej zróżnicowanym ze wszystkich wyżej opisanych. W ramach tego sektora jednostki funkcjonują w różnych formach prawnych oraz podejmują różnorodną działalność. Najczęściej realizują projekty nastawione na polepszenie jakości życia we wspólnocie. W ramach trzeciego sektora możemy wyróżnić takie organizacje jak: fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje działające na mocy odrębnych przepisów np. Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczej Straży Pożarnej, komitety rodzicielskie, związki zawodowe i związki pracodawców, organizacje samorządów różnych grup zawodowych, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, organizacje kościelne, kluby osiedlowe i grupy wsparcia. Jak widać możliwości podjęcia działań w ramach trzeciego sektora jest bardzo dużo. Jednak chyba największą popularnością cieszą się w naszym kraju stowarzyszenia i fundacje. Wszystkie organizacje wliczające się do tego sektora, funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z tą ustawą stowarzyszenie to „dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych”. Aby założyć stowarzyszenie trzeba spełnić 2 podstawowe punkty. Potrzebujemy grupy co najmniej 15 osób oraz wspólnej idei, celu bądź misji, którą będziemy mogli realizować w ramach naszego stowarzyszenia. Takim celem może być np. remont zabytkowej kamienicy, albo utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci. Stowarzyszenie musi dodatkowo posiadać statut. Jest to najważniejszy dokument regulujący pracę i działanie stowarzyszenia. Ostatnim elementem jest rejestracja stowarzyszenia i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Trzeba napisać odpowiedni wniosek. Trzeci sektor oferuje nam także możliwość założenia fundacji. Fundacja za pomocą środków przekazanych jej przez fundatora, musi realizować cele określone w statucie. Cele te muszą być społecznie i gospodarczo użyteczne. Ustawa podaje, że mogą to być cele związane z: ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki i nauki, oświatą i wychowaniem, kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, ochroną środowiska oraz opieką nad zabytkami. O tym, czy fundacja spełnia cele określone w ustawie decyduje sąd, który taką fundację rejestruje. Przykładowe organizacje trzeciego sektora w Polsce to: Fundusz na rzecz ochrony środowiska, Greenpeace Polska – ekologia. Art Transparent, Res Publika, Fenomen – kultura. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Edukacja dla Demokracji, Instytut Edukacji Społecznej – edukacja. Polska Akcja Humanitarna, SOS Wioski Dziecięce, Caritas – pomoc.

W: Bez kategorii
© 0085 Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.