świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej odgrywają ważną rolę. Ośrodki pomocy społecznej powinny za ich pomocą wspierać tych, którzy nie są w stanie sprostać różnym przeciwnościom i trudnym sytuacjom życiowym, jakie ich spotykają. Świadczenia z pomocy społecznej mają różny charakter. Nie powinny być jednak stałym źródłem dochodu, ale doraźną pomocą i wsparciem, której celem winno być w ostateczności usamodzielnienie osoby, która dane świadczenie pobiera. Świadczenia z pomocy społecznej przyznaje ośrodek pomocy społecznej na podstawie obliczeń dochodów na osobę w danej rodzinie. Prawa i warunki przyznawania określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Osoba zainteresowana winna najpierw zgłosić się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej, aby wypełnić odpowiedni formularz.

Świadczenia z pomocy społecznej to przede wszystkim świadczenia pieniężne (takie jak zasiłek). Istnieją również rzadziej stosowane świadczenia niepieniężne (na przykład pomoc rzeczowa). Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od 1 października 2012 roku dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. Rada gminy może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. Musi to jednak odbyć się za pomocą odpowiedniej uchwały. Najczęstsze formy, jakie we współczesnym świecie przybierają świadczenia z pomocy społecznej, związane ze wsparciem pieniężnym to: zasiłek stały, zasiłek celowy i zasiłek okresowy. Dla każdego z tych świadczeń ustalono odpowiednie kryteria, na podstawie których są one przyznawane.

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnej lub całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności). Dodatkowym warunkiem jest jednak to, że jej dochód powinien być niższy od kryterium dochodowego dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe (które ustala się według specjalnego przelicznika).

Innym rodzajem zasiłku jest zasiłek celowy, który może zostać przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Przykładowo może to być pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłku zależy od ustalenia indywidualnej sytuacji rodziny lub osoby. Jego wysokości nie określa żadna ustwa. Zasiłek celowy może być także przyznany ze względu na jakieś wydarzenie losowe (na przykład kataklizm czy klęska żywiołowa. Wtedy nie bierze się pod uwagę dochodu rodziny.

Inny rodzaj zasiłku to zasiłek okresowy. Przysługuje osobom, które są trwale chore lub niepełnosprawne. Pobierać go mogą także osoby bezrobotne. Przysługuje on osobie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Świadczenia niepieniężne są mniej popularnym rodzajem świadczeń z pomocy społecznej. W tym przypadku ośrodek może zaproponować na przykład pracę socjalną, pomoc rzeczową, czy usługi opiekuńcze dla osoby starszej i chorej. W grę wchodzi również poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, czy pokrycie kosztów pogrzebu.

W: Bez kategorii
© 2378 Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.