Dodatki mieszkaniowe z pomocy społecznej

Z pomocy społecznej korzystają osoby znajdujące się z różnych powodów w trudnej sytuacji materialnej i maja problemy z pokryciem kosztów utrzymania swojego mieszkania. Jedną z form pomocy są dodatki mieszkaniowe. Aby z takiej pomocy skorzystać należy w najbliższym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklarację o dochodach. Kto zatem może się o takie dodatki starać?

Zasady przyznawania

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się następujące osoby:

– najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych

– członkowie spółdzielni mieszkaniowych

– osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność

– inne osoby, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszą wydatki na jego utrzymanie

– osoby, które zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oraz oczekują na lokal zamienny lub socjalny.

Dochód uprawniający do dodatku

Do uzyskania dodatku mieszkaniowego w roku 2015 uprawnia średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekraczający 175 procent najniższej emerytury (czyli 1540,79 zł), natomiast w gospodarstwie wieloosobowym 125 procent (tj.1100,56 zł). Najniższa emerytura wynosi obecnie 880,45 złotych.

Deklaracja o dochodach powinna zawierać dochody z gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku potwierdzone zaświadczeniem z zakładu pracy o zarobkach, odcinkiem renty bądź emerytury, zaświadczeniem z Urzędu Gminy lub Urzędu Skarbowego, jak też innymi wymaganymi dokumentami.

Wysokość dodatku

Za wysokość dodatku mieszkaniowego uważa się różnicę pomiędzy wydatkiem przypadającym na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

– 15 % dochodu w gospodarstwie 1 osobowym

– 12 % dochodu – 2-4 osobowym

– 10 % dochodu- 5 osobowym i większym, ale gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 1 osobowym i 100 % tej kwoty w wieloosobowym, przy tym nie przekracza wysokości średniego miesięcznego dochodu – odpowiednio kwoty 175 % i 125 %.

Maksymalnie wysokość dodatku nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Wywiad środowiskowy

W celu zebrania danych dotyczących stanu majątkowego, a szczególnie danych dotyczących posiadania ruchomości lub nieruchomości.

Wywiad ten odbywa się w miejscu zamieszkania składającego wniosek. Jeżeli wnioskodawca odmawia przeprowadzenia wywiadu i składa upoważnionemu pracownikowi odpowiednie oświadczenie, wówczas jest to podstawa do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

W sytuacji, kiedy osoba mająca przyznany dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal zostaje mu wstrzymana wypłata tegoż dodatku do czasu uregulowania zaległych płatności.

Okres przyznawania

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na sześć miesięcy licząc datę od pierwszego dnia następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku o dodatek.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.