prawo spółdzielcze

Prawo spółdzielcze to ustawa z dnia 16 września 1982r. Została ogłoszona do wiadomości publicznej 6 października ‘82r. Weszła w życie 1 stycznia roku 1983. Ostatnia zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013r. Prawo spółdzielcze reguluje wszystkie kwestie prawne związane z zakładaniem, prowadzeniem i działalnością spółdzielni. Ustawa przede wszystkim definiuje czym spółdzielnia jest. A jest „dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”. Paragraf drugi informuje dodatkowo, że „spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska”. Prawo spółdzielcze określa rzecz podstawową, bez której żadna spółdzielnia nie może prawidłowo funkcjonować. Mianowicie podaje z czego powinien składać się statut spółdzielni. Prawidłowo napisany statut powinien zatem posiadać takie elementy jak: oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy” i podaniem siedziby, powinien podawać przedmiot działalności spółdzielni. Jeżeli została ona założona na czas określony musi określać czas jej trwania. Wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, dalej terminy wnoszenia i zwrotu oraz konsekwencje niewniesienia udziału w wyznaczonym terminie. Przede wszystkim musi określać prawa i obowiązki członków. A także zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania ich ze spółdzielni. Zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał. Musi określać zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni. Ostatnią rzeczą, którą musi regulować są zasady podziału nadwyżki bilansowej, czyli dochodu ogólnego oraz pokrywania strat spółdzielni. Ponadto prawo spółdzielcze określa: zasady tworzenia i rejestracji spółdzielni, zasady nadzoru nad spółdzielnią, zasady prowadzenia gospodarki spółdzielni, zasady lustracji spółdzielni, zasady łączenia i podziału spółdzielni, przepisy dotyczące upadłości spółdzielni, przepisy o spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy, zasady przekształceń spółdzielni pracy, zasady działania związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej, zasady działania krajowego samorządu spółdzielczego. Jak widać prawo spółdzielcze kompleksowo reguluje każdy aspekt związany z tematem spółdzielni. Warto wspomnieć czym jest Krajowa Rada Spółdzielcza. Ustawodawca definiuje KRS w art. 259 ustawy prawo spółdzielcze. Zgodnie z nią jest to naczelny organ samorządu spółdzielczego. Do jej zadań należy m.in: reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, oraz współdziałanie z naczelnymi organami państwowymi w sprawach dotyczących ruchu spółdzielczego, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie. Jeżeli ktoś chciałby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu spółdzielni, odsyłam go na stronę: isap.sejm.gov.pl, gdzie znajdzie Internetowy system polskich aktów prawnych. Może bezpłatnie ściągnąć prawo spółdzielcze i samodzielnie je przestudiować.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.