Non-profit

Organizacja non-profit zalicza się do organizacji społecznych, pozarządowych. Człon non-profit sugeruje, że organizacja ta za swoją działalność nie oczekuje żadnych profitów w postaci pieniędzy. Taka też jest fachowa definicja takiej organizacji. Nie jest ona nastawiona na zysk, uzyskuje niezbędne środki finansowe z różnych budżetów publicznych: państwowych, regionalnych bądź lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenie dobrowolne i trwałe. Wszystkie środki finansowe organizacji non- profit są przeznaczane na realizację celów określonych statucie. Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ich dochody są przeznaczane na finansowanie działalności. Nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach. Ponieważ organizacja non-profit zaliczana jest do organizacji pozarządowych, jej definicja została określona w ustawie. Określa to ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zakres tej definicji jest bardzo szeroki. Poza wymienionymi w niej stowarzyszeniami i fundacjami do podmiotów typu non- profit zalicza się związki zawodowe i organizacje społeczne takie jak: komitety społeczne, rodzicielskie, koła łowieckie, ochotnicze straże pożarne i tym podobne organizacje. Według statystyk zebranych w roku 2009 liczba organizacji non-profit w Polsce wyniosła prawie 67,5 tys. jednostek. Według danych zebranych na koniec 1997 r. liczba tego typu organizacji wynosiła ponad 27,4 tys. Zatem notujemy aż 2,5 krotny wzrost. Dane te sugerują, że sektor tych organizacji cieszy się coraz większym zainteresowaniem i stale się powiększa. Rodzajami organizacji non-profit mogą być: organizacje charytatywne ( np. Caritas Polska, Dar Serca, PCK), niezależne (np. Zrzeszenia studentów), zajmujące się wolontariatem (Creative Commons Polska, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) , organizacje zwolnione z podatku i wspomniane już organizacje pozarządowe. Podstawą środków finansowych organizacji np. w przypadku fundacji, jest majątek uzyskany od fundatora w momencie jej założenia. Stowarzyszenia natomiast, jako organizacje skupiające się na czynniku ludzkim, mogą powstać bez żadnego majątku. Jednak w wypadku stowarzyszeń, w przeciwieństwie do fundacji, środki można uzyskiwać ze składek członkowskich. Wysokość składek i konsekwencje ich niepłacenia ustala zarząd lub walne zgromadzenie członków, w sposób wskazany w statucie organizacji. Składki te nie są opodatkowane. Jak założyć taką fundację? Przede wszystkim potrzebna jest wola fundatora. wyrażona w akcie fundacyjnym. Jest on oświadczeniu woli zmierzającym do ustanowienia fundacji, określającym cel fundacji i majątek przeznaczony na realizację tego celu. Fundatorem może być zarówno osoba fizyczna, czyli każdy człowiek, bez względu na pochodzenie jak również prawna np. firma, uczelnia. Bez względu na to, czy jej siedziba znajduje się w Polsce, czy zagranicą. Możliwe jest założenie fundacji przez grupę jednych lub drugich osób. Jednak warunkiem koniecznym jest, aby siedziba założonej fundacji znajdowała się na terytorium Polski.

W: Bez kategorii
© 8440 Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.