Świadczenia pomocy społecznej

Cele pomocy społecznej są dla każdego ogólnie znane, ale bardziej szczegółowe rozróżnienie przyznawanych świadczeń stanowi już często tajemnicę. Opieka społeczna działa w oparciu o instrumenty państwowe oraz udział niezależnych organizacji społecznych. Ustalanie rodzaju i wysokości zasiłków oraz metod pomocy zostało określone w ustawie o opiece społecznej i wedle jej litery jest realizowane na terenie kraju. Kto jednak może w ogóle myśleć o pomocy społecznej? Jednym z powodów przyznania stałego zasiłku może być niezdolność do pracy u osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe lub żyjącej w rodzinie o niskich dochodach. Oczywiście głównym kryterium oceny sytuacji jest w takim wypadku dochód przypadający na osobę. Powodem niezdolności do pracy jest zwykle niepełnosprawność lub ciężkie choroby, które muszą być potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami. O pomocy społecznej może pomyśleć też osoba niezdolna do pracy z powodu wieku. Poza zasiłkami stałymi realizowane jest też wsparcie w postaci zasiłków okresowych. Najczęstsze powody przyznawania takich zapomóg wiążą się z długą chorobą lub bezrobociem. O pomocy społecznej rozmawiać możemy także w zakresie zaspokojenia pewnych niezbędnych potrzeb rodzin dotkniętych ubóstwem. Tak zwane zasiłki celowe przeznaczane są na spełnianie ściśle określonych potrzeb. Mogą być to koszty związane z zakupem leków i opłatami za leczenie lub przeznaczone na ciepłą odzież, niezbędne prace remontowe lub pokrycie wydatków związanych z pogrzebem. W poważnych sytuacjach losowych również ofiary klęsk żywiołowych mogą rozważyć myśl o pomocy społecznej. Lecz wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej nie polega jedynie na wypłacie gotówki. O pomocy społecznej mówimy też w przypadku świadczeń udzielanych w postaci pracy socjalnej. Chodzi tutaj o udział pracowników odpowiedzialnych między innymi za doradztwo prawne czy wychowawcze. Tutaj ogromne znacznie dla skali problemu ma udział wielu organizacji pozarządowych. Ta część całego systemu jest szczególnie ważna, gdyż jej celem jest umożliwienie odzyskania samodzielności przez osoby i rodziny w trudnej sytuacji materialnej. Udzielanie schronienia i zapewnianie gorących posiłków też wchodzi w zakres działań, jakie możemy wyróżnić, myśląc o pomocy społecznej. Zapewnienie noclegu, jedzenia oraz ubrań przysługuje w szczególności osobom bezdomnym oraz samotnym matkom. Taka pomoc świadczona jest w sposób okresowy lub doraźny zależnie od sytuacji i kryteriów majątkowych osób z niej korzystających. W żywność i ubrania zaopatrują bezdomnych także różne organizacje pozarządowe. Nieco inny zakres udzielania wsparcia wzięły na siebie tak zwane domy pomocy społecznej. Ich cele realizowane są w odniesieniu do ludzi potrzebujących stałej opieki. Przyczynami może być sędziwy wiek, poważne choroby czy też kalectwo. Chodzi tutaj o poważne problemy, z którymi dana osoba nie może sobie poradzić, by autonomicznie funkcjonować, a doraźne metody pomocy nie są wystarczające. Aby skorzystać z takiej formy wsparcia niezbędny jest złożenie odpowiedniego wniosku przez samego zainteresowanego lub jego rodzinę oraz szczegółowy wywiad środowiskowy. Pomoc społeczna może pokrywać też składki ubezpieczeniowe ludziom zmuszonym do porzucenia zatrudnienia ze względu na konieczność stałej opieki nad członkiem rodziny.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.