Kto może założyć stowarzyszenie?

Group of executives placing their hands together

Stowarzyszenie jest samorządnym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem osób o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie jest realną formą uczestniczenia w życiu społeczeństwa. Stowarzyszenie zakłada się na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia.
Statut musi być uchwalony przez członków założycieli na zebraniu założycielskim. Na zebraniu założycielskim powinno dojść do wyboru komitetu założycielskiego, następnie do podjęcia uchwały o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu, ostatecznie powinien nastąpić wybór władz. Przed zebraniem założycielskim warto zebrać odpowiednie dokumenty i ustalić plan działania, co ułatwi i przyśpieszy całą procedurę. Warto przed zebraniem założycielskim przygotować projekt statutu, który i tak musi być przyj ety i zatwierdzony na zebraniu założycielskim. Należy przygotować takie dokumenty jak lista członków założycieli z takimi danymi jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL oraz własnoręczny podpis. Do tej listy powinny być dołączone oświadczenia członków założycieli o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności czynności prawnych i pełni praw obywatelskich. Dokumenty te należy przygotować w dwóch egzemplarzach, które składamy w KRS(obydwa podpisane przez uczestników). Stowarzyszenia mogą założyć związek stowarzyszeń (federację), ale musi być ich co najmniej trzy. Zebranie założycielskie należy podzielić na etapy takie jak wybór komitetu założycielskiego, następnie podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu i ostatecznie wybór władz (zarządu i komisji rewizyjnej).
Do założenia stowarzyszenia jest potrzebne minimum 15 osób. Ustawa określa jakie cechy powinny posiadać te osoby i są to takie właściwości jak być obywatelem polskim, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz musi posiadać prawa publiczne. Natomiast cudzoziemcy oraz osoby małoletnie mogą tylko przystępować do już istniejących stowarzyszeń.

Członków dzielimy na dwie grupy : członków zwyczajnych i członków wspierających. Członkowie zwyczajni to członkowie, którzy zakładają stowarzyszenie. Muszą być osobami fizycznymi. Mogą być wybierani jak i wybierać władze stowarzyszenia. Z kolei członkowie wspierający maja za zadanie wspierać stowarzyszenie. Mogą nimi być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne(firmy czy inne organizacje). Maja prawo udziału w obradach walnego zebrania członków, ale tylko z głosem doradczym. Dodatkowo stowarzyszenia mogą nadać zasłużonym dla organizacji osobom status członka honorowego. Osoba prawna zawsze może być tylko członkiem wspierającym. Cudzoziemiec, który nie ma zameldowania na terytorium Polski może wstąpić do stowarzyszenia, jeśli statut tej organizacji taką możliwość przewiduje. Z kolei małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami stowarzyszenia, o ile przedstawiciele ustawowi małoletniego wyrażą na to zgodę. Wyjątkowa sytuacja zachodzi, gdy jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.