Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Komu przysługują świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( w skrócie FA ) przysługują na dziecko, które ma alimenty zasądzone postanowieniem sądu, w sytuacji gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenie będzie realizowane do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat albo do ukończenia 25 lat, ale tylko w przypadku, jeżeli kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej. Natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dziecko z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności obowiązują bez względu na jego wiek.

Bezskuteczna egzekucja

Egzekucja jest uznana za bezskuteczną wtedy, gdy komornik przez dwa miesiące przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie zdołał wyegzekwować pełnych należności z tytułu zaległych jak i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Komornik sądowy wystawia wówczas zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. Po zaświadczenie takie można udać się samemu lub wystąpić o jego uzyskanie poprzez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, do którego będzie dana osoba składać wniosek o świadczenie z FA.

Dochód uprawniający do świadczeń

Miesięczny dochód netto przypadający na osobę w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia nie może być wyższy jak 725 złotych.

Gdzie składać wniosek?

Wnioski o przyznawanie świadczeń z FA dostępne są w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. W zależności od tego, który ośrodek realizuje świadczenia wniosek składać trzeba w urzędzie gminy lub miasta albo ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Kwota świadczeń z funduszu

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane w kwotach bieżących alimentów, jednak nie większych niż 500 złotych na każde uprawnione dziecko.

Okres otrzymywania świadczeń z FA

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są w okresie od 1 października do 30 września następnego roku, natomiast wniosek o przyznanie tych świadczeń można składać od 1 sierpnia.

Dłużnik alimentacyjny

W sytuacji, kiedy zostaje przyznane świadczenie z FA osobie uprawnionej, wówczas właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela organ niejako z urzędu występuje z wnioskiem o podjęcie określonych działań wobec tegoż dłużnika alimentacyjnego. Z kolei organ właściwy dłużnika ustala stan zdrowia, sytuację rodzinną, zawodową i dochodową dłużnika, a także ustala przyczynę nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentów. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie realizuje zobowiązań z powodu np. braku pracy, wtedy organ właściwy dla dłużnika zobowiązuje dłużnika, aby ten zarejestrował się jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Ponadto w przypadku, kiedy dłużnik uchyla się od przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, bądź odmawia złożenia oświadczenia majątkowego, podjęcia pracy, zarejestrowania jako bezrobotny organ właściwy miejsca zamieszkania dłużnika składa wniosek do starosty o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo z art.209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku ( Kodeks Karny Dz.U. Nr 88,poz.553 z późn.zm.3) jak też o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika. Dłużnik alimentacyjny zwraca organowi właściwemu wierzyciela wypłacone świadczenia z funduszu wraz z ustawowymi odsetkami.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.