zakładanie organizacji

Zarówno w środowisku polskim, jak i w skali międzynarodowej istnieje wiele organizacji społecznych. Wśród nich największą popularnością cieszą się organizacje pozarządowe takie jak: partie polityczne, związki zawodowe, fundacje oraz stowarzyszenia i wiele innych. Dlaczego ludzie decydują się na zakładanie organizacji? Wszystko zależy od charakteru jej działalności. Jedno jest pewnie. Zakładaniu organizacji nie towarzyszą pobudki finansowe. W definicji organizacji pozarządowych, wynika bowiem jasno, że są one jednostkami, które nie zaliczają się do sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Są to więc organizacje typu non-profit. Chciałbym skupić się na dwóch organizacjach. Pierwszą jest stowarzyszenie, drugą natomiast fundacja. Dlaczego ludzie zakładają organizacje tego rodzaju, czym one są i czym się zajmują? Na te pytania postaram się znaleźć odpowiedź. Zacznijmy od stowarzyszenia. Może utworzyć je grupa osób. Przyjaciół, bliższych lub dalszych znajomych, albo członków rodziny. Osoby te mają wspólne zainteresowania (np. interesują się szeroko pojętym modelarstwem) lub wspólny cel (np. chcą uchronić przed zniszczeniem zabytkową przedwojenną kamienicę). Razem chcą rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyznaczony sobie cel. Zakładając organizację pozarządową, jaką jest stowarzyszenie, musimy liczyć się z regulacjami polskiego prawa. Stowarzyszenia działają na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dostępna jest na stronie Internetowego systemu aktów prawnych. Stowarzyszenie mogą założyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoby, które ukończyły 18 lat, nie są ubezwłasnowolnione i posiadają pełnię praw publicznych. Zakładając stowarzyszenie potrzebujemy co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami. Odbywa się to na tzw. zebraniu założycielskim. Członkowie muszą następnie podjąć odpowiednie uchwały, z których najważniejszą jest utworzenie i uchwalenie statutu. Jest to niejako „konstytucja” stowarzyszenia. W tym miejscu można również wybrać zarząd. Ostatnią czynnością jest złożenie wniosku o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do niego. Ale może ktoś chciałby założyć organizację działającą charytatywnie i pomagającą osobom potrzebującym? W takim przypadku lepszym wyjściem będzie fundacja. Cel fundacji powinien być społecznie lub gospodarczo użyteczny, zgodny z podstawowymi interesami naszego kraju. Takim jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Zakładając taką organizację musimy posiadać fundatora, czyli osobę, która przeznaczy na rzecz fundacji i na realizację jej celu, pewien majątek, tzw. fundusz założycielski. Zakładając organizację jaką jest fundacja również należy uchwalić statut oraz utworzyć akt fundacyjny. Wszystko to leży w zakresie obowiązków fundatora.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.