Jak założyć stowarzyszenie?

images (1)Stowarzyszenie jest samorządnym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem osób o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie jest realną formą uczestniczenia w życiu społeczeństwa. Stowarzyszenie zakłada się na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim powinny zapaść takie decyzje jak powołanie organizacji, wybór komitetu założycielskiego, uchwalenie statutu, mogą podjąć decyzję co do składu zarządu i komisji rewizyjnej. Po wykonaniu tych działań komitet założycielski składa wniosek o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sądem rejestrowym jest sąd wojewódzki właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Stowarzyszenie musi określić swój cel działalności i może to być cel społeczny, kulturalny, oświatowy, mający na celu ochronę środowiska. Jeżeli stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą to dochody z tej działalności musi być przeznaczony tylko na realizację jego celów statutowych.

Stowarzyszenie osobowość prawną uzyskuje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie mogą założyć obywatele polscy z pełną zdolnością do czynności prawnych(czyli mające co najmniej lat 18 i nie są ubezwłasnowolnione). Według przepisów osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym stowarzyszenie(definicja tego pojęcia powinna znaleźć się w statucie).

Statut musi być uchwalony przez członków założycieli na zebraniu założycielskim. Na zebraniu założycielskim powinno dojść do wyboru komitetu założycielskiego, następnie do podjęcia uchwały o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu, ostatecznie powinien nastąpić wybór władz. Przed zebraniem założycielskim warto zebrać odpowiednie dokumenty i ustalić plan działania, co ułatwi i przyśpieszy całą procedurę. Warto przed zebraniem założycielskim przygotować projekt statutu, który i tak musi być przyj ety i zatwierdzony na zebraniu założycielskim. Należy przygotować takie dokumenty jak lista członków założycieli z takimi danymi jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL oraz własnoręczny podpis. Do tej listy powinny być dołączone oświadczenia członków założycieli o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności czynności prawnych i pełni praw obywatelskich. Dokumenty te należy przygotować w dwóch egzemplarzach, które składamy w KRS(obydwa podpisane przez uczestników). Stowarzyszenia mogą założyć związek stowarzyszeń (federację), ale musi być ich co najmniej trzy. Zebranie założycielskie należy podzielić na etapy takie jak wybór komitetu założycielskiego, następnie podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu i ostatecznie wybór władz (zarządu i komisji rewizyjnej).

Stowarzyszenie istnieje tak długo jak długo istnieje cel dla którego je powołano. Liczba członków stowarzyszenia zawsze musi wynieść co najmniej 15 osób. Stowarzyszenie posiada zdolność sądową i zdolność procesową, czyli ma możliwość wszczęcia postępowania sądowego oraz brania udziału w już toczącym się postępowaniu.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.