Trzeci sektor w walce z bezrobociem

Problem bezrobocia nie znika ale metody przeciwdziałania skutkom braku zatrudnienia wciąż się rozwijają. Narzędzia służące do zmniejszenia skali tego zagadnienia nie leża już tylko w rękach państwa, ale powoli przenikają także w prywatne inicjatywy organizacji pozarządowych. Pomoc dla bezrobotnych może przyjmować bardzo różne formy i część z nich wziąć mogą na siebie podmioty trzeciego sektora. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zezwala na współdziałanie organizacji pozarządowych w niektórych aspektach walki z bezrobociem. Powstają już dość licznie inicjatywy obywatelskie mające na celu szeroko pojętą pomoc dla bezrobotnych. Przybiera ona różne formy – niektóre z nich zajmują się pośrednictwem pracy. Swoje zadania opierają na tworzonych własnym sumptem bazach pracodawców i ofert zatrudnienia. Główne zadania jakie spoczywają na organizacjach trzeciego sektora w zakresie walki z bezrobociem to pośrednictwo pomiędzy osobami poszukującymi pracy a potencjalnym pracodawcą, poszukującym osób o konkretnych kwalifikacjach zawodowych. Pomoc dla bezrobotnych może też przyjąć formę wsparcia w dostępie do ofert pracy, rozpowszechnianie ich poprzez tworzenie baz danych, także umożliwienie dostępu do Internetu i pomocy doradcy. Może to także przyjąć formę nieco odwrotną i organizacje pożytku publicznego wychodzą naprzeciw także samym pracodawcom – informują ich o posiadaniu adekwatnych kandydatów do ich firm. Pomoc dla bezrobotnych to w znacznej mierze praca informacyjna. Niektóre z organizacji biorą na siebie ciężar rzetelnego doradztwa w dziedzinie zatrudnienia oraz przekazywania informacji o zmianach i wahaniach lokalnego rynku. Również prawo pracy jest niezwykle ważną częścią zadań związanych z doradztwem. Bezrobotni mogą uzyskać szczegółowe informacje o przysługujących im prawach, a także poradzić się ekspertów w przypadku problemów lub niejasności. Pomoc dla bezrobotnych musi opierać się na pełnej współpracy osób poszukujących zatrudnienia, organizacji rządowych i pozarządowych oraz samych pracodawców. Dlatego też wiele z podmiotów społecznych opiera swoją działalność na bardzo ścisłej współpracy z powiatowymi urzędami pracy, w celu wymiany informacji o rynku oraz kandydatach na oferowane posady. Czasami współpraca pomija jednak oficjalne kanały i organizowane są bezpośrednie spotkania osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia z pracodawcami, którzy na miejscu mogą przedstawić swoje warunki oraz przyjrzeć się ewentualnym kandydatom. Niektóre organizacje pozarządowe niosą pomoc dla bezrobotnych w znaczeniu bardzo ogólnym, ale są też takie, które specjalizują się jedynie w określonych grupach zawodowych lub wiekowych. I tak spotkać można podmioty przeznaczone dla ludzi młodych, dopiero wkraczających na rynek pracy lub poszukujących sezonowego zajęcia. Nie brakuje także organizacji świadczących doradztwo osobom nie mogącym znaleźć zatrudnienia z racji wieku lub braku kwalifikacji. Niektóre z nich organizują swoje własne szkolenia z różnych dziedzin lub pośredniczą w możliwości ze skorzystania z ofert szkoleniowych innych instytucji.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.